facebook
Facebook
linkedin
LinkedIn
twitter
@TransferroNL
#transferronl
Mail ons!
040 - 209 2054

Privacy statement

Transferro onderdeel van Metechnica B.V. hecht waarde aan uw privacy. Wij verwerken persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacy statement leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Deze privacy statement gaat in op 25 mei 2018 en heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door:

Transferro (merknaam en onderdeel van Metechnica B.V.) Metechnica B.V.
Dorpstraat 22
6691 AX Gendt
KvK-nummer 64864278
E-mail: info@transferro.nl

Privacy Statement

Persoonlijke informatie
Bij het bezoeken, registreren en bestellen op onze website, kan u gevraagd worden om uw persoonlijke gegevens ter ondersteuning van uw gebruikerservaring. We verzamelen informatie van u wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief of informatie aanvraagt cq aan ons doorgeeft middels de formulieren op onze website. Gegevens betreffende formulieren worden een half jaar na dato uit onze databank verwijderd. Gegevens betreffende de inschrijving voor een nieuwsbrief worden verwijderd op aangeven van de gebruiker of door afmelding.

Hoe gebruiken we uw informatie?
We kunnen uw informatie gebruiken op de volgende manieren:

Rechtmatige verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden te allen tijde verwerkt op een rechtmatige grondslag, zijnde op grond van een overeenkomst uit hoofde van een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang dan wel op grond van toestemming.Indien de grondslag is gebaseerd op grond van toestemming, heeft u te allen tijde de mogelijkheid deze toestemming weer in te trekken. Intrekken van uw toestemming kan door het sturen van een mail naar info@transferro.nl. Het intrekken van toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens van voor de intrekking onverlet.

(Sub) verwerkers
Indien Metechnica gebruik maakt van (sub) verwerkers worden verwerkersovereenkomsten gesloten op grond waarvan ten minste de beveiligingsmaatregelen worden genomen die door Metechnica worden gehanteerd alsmede de verplichtingen die Metechnica heeft uithoofde van de overeenkomst met haar klant. Metechnica verwerkt persoonsgegevens als verwerker in opdracht van verwerkingsverantwoordelijken. Indien wij optreden als verwerker in opdracht van u als verwerkingsverantwoordelijke, kunt u de verwerkersovereenkomst bij ons opvragen waarna wij u deze zullen toesturen.

Beveiligd
We hebben ter bescherming van verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking van de hiervoor bedoelde persoonsgegevens passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. De gegevens worden via een veilige verbinding verstuurd en opgeslagen in een beveiligde database en is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal bevoegde personen met speciale toegangsrechten tot dergelijke systemen, en zijn verplicht om de informatie vertrouwelijk te houden.

Datalekken
Er is sprake van een datalek in geval dat inbreuk plaatsvindt op de beveiliging van persoonsgegevens door bijvoorbeeld verlies, diefstal of onjuiste adressering.

Datalekken worden door Metechnica zoveel als mogelijk beperkt door het gevoerde beveiligingsbeleid (zie hiervoor ‘beveiliging’). Iedere medewerker van Metechnica verplicht zich te houden aan het datalekprotocol van Metechnica.

Ieder datalek wordt gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van een natuurlijk persoon.

Ieder datalek wordt geregistreerd door Metechnica. In dit register worden vermeld:

Gebruik van cookies?
Door gebruik te maken van onze website, stemt u in met ons cookies beleid. Wanneer u een website bezoekt, stuurt die website bepaalde informatie naar de browser. Deze informatie wordt omgezet in een tekstbestand. Dit bestand wordt een cookie genoemd. Cookies bevatten informatie die kan worden geraadpleegd door de partij die het cookie heeft geplaatst,waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen de beheerder van de Website zelf (‘first party cookies’) of een derde partij (‘third party cookies’). De cookies die wij plaatsen zijn first party cookies en noodzakelijk voor het functioneren van website.

U heeft zelf controle over cookies en kunt de plaatsing daarvan weigeren door de cookie-instellingen in uw browser aan te passen. De meeste browsers geven aan op welke wijze u de plaatsing van cookies kunt weigeren, op welke wijze u geïnformeerd wordt over een plaatsing van een cookie, en hoe u geplaatste cookies kunt verwijderen. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het echter zijn dat u deze Website niet (volledig) kunt gebruiken.

Google Producten
Wij gebruiken tevens een Google Analytics cookie en de remarketing tag die analyses uitvoert ten behoeve van statistieken. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website te monitoren en evalueren, waarbij gekeken wordt naar gebruik van browsers, aantal nieuwe bezoekers en reacties op marketing activiteiten. Een en ander maakt verbetering van onze website, producten en helpdesk mogelijk. Wij wijzen erop dat er geen informatie wordt gebruikt op grond waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kan worden. U kunt evenwel de Google Analytics cookie uitschakelen.

Rechten van betrokkenen
Een betrokkene heeft op grond van de AVG de navolgende rechten:

Recht op inzage
Het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die van u worden verwerkt en voor welke doelen deze gegevens worden verwerkt.

Recht op correctie
Het recht van betrokkene om onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren.

Recht op gegevenswisseling
Het recht om de persoonsgegevens te laten wissen in geval dat:

Recht op beperking van de verwerking
Hetrecht van een betrokkene om de verwerking van zijn persoonsgegevens te laten beperken indien:

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Het recht van betrokkene om de verwerkte persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat te verkrijgen. Alsmede de mogelijkheid om op eenvoudige wijze de persoonsgegevens van de ene IT-omgeving naar de andere te verplaatsen, kopiëren of door te sturen.

Recht om bezwaar te maken

Recht tot geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering

Het recht van betrokkene op een menselijke blik op besluitvorming.
Dit recht geldt niet indien:

Klacht indienen/inroepen recht door betrokkene
Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens dan wel een verzoek heeft op grond van de rechten als voornoemd (‘rechten van betrokkenen’) kunt u dit per e-mail kenbaar maken via info@transferro.nl. U ontvangt binnen 1 maand na ontvangst van uw klacht dan wel verzoek, informatie over het gevolg dat aan uw verzoek is gegeven. In geval dat er sprake is van een complex verzoek dan wel meerdere verzoeken, heeft Metechnica het recht voormelde termijn van 1 maand met 2 maanden te verlengen. Indien dit aan de orde is, ontvangt u hierover binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek een kennisgeving.

Nadere informatie over het indienen van een klacht kunt u lezen op de websitevan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privcay Statement is laatst gewijzigd op 25-05-2018

Contactgegevens
Als er vragen zijn over dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Transferro(Metechnica BV.)
Dorpstraat 16 D
5504 HH, Veldhoven
info@Transferro.nl
040 –209 20 54